Chladničky- významný výrobní program 

            Jako výroba svítidel představovala v minulosti rovný jako v současnosti prvořadý výrobní program, významné místo v novozámeckém závodě Elektrosvit zaujímá i výroba chladniček.

            Rok 1953 je třeba považovat za významný mezník existence závodu a podniku, protože byl nejen rokem konkrétních začátků budování technické základny a technické tvořivé činnosti na úseku vývoje a konstrukce výrobků, ale i rokem, ve kterém podnik získal právo výroby domácích absorpčních chladniček.

            Koncem roku 1953 rozhodl nadřízený orgán převést výrobu chladniček značky Maneta s obsahem 60l do závodu Továrny na chladničky v Zlatých Moravcích do základního závodu Elektrosvit v Nových zámcích.

            Počáteční období výroby chladniček v našem závodě možno rozdělit do dvou etap. V první etapě se ještě v prosinci 1953 rozběhla výroba kompletních skříní a konečná montáž chladniček. V druhé etapě se rozběhla výroba chladících aparatur, která si vyžádala náročnější organizační i kádrová řešení, intenzivní přípravu svářečů, utvoření nových kapacit a sladění materiálových a osobních předpokladů v celek, schopný dobře zvládnout nové, technicky poměrně náročné úkoly. Výroba chladniček kladla zvýšené úlohy především na konstruktéry a výrobce nástrojů. Od jejich práce záviselo splnění úloh ve stanovených termínech a postupech prací, vyplývající z delimitace a dočasné spolupráce mezi zúčastněnými organizacemi, které měly zabezpečit nerušené dodávky. Pracující našeho závodu se úspěšně zhostili i této nemalé úlohy. V krátkém čase pozoruhodně rozvinuli výrobu chladniček. Technická úroveň nových výrobků, nesoucích název Elektrosvit, si za několik roků vydobyla plné uznání u spotřebitele.

            Je pravda, že v začátcích výroby chladniček byl závod odkázaný na vývoj a konstrukci n.p. Kovotechna v Piešťanech. Tento podnik vyvinul 60l chladničku typu 397 na elektriku a plyn, která jako první nesla název podniku Elektrosvit a její výroba se začala v 2. půlroku 1955.

            Výroba nových chladniček typu Elektrosvit rostla z roku na rok. V prvním roce výroby chladniček v novozámeckém Elektrosvitě – roku 1954 se vyrobilo 9000 kusů chladniček. Od roku 1955 se z roku na rok zvyšoval počet vyrobených chladniček Elektrosvit: roku 1955 se vyrobilo 21400 kusů chladniček s obsahem 60l, v následujícím roce až 33000 kusů.

            Roku 1957 vyvinuli v n.p. Kovotechna v Piešťanech typ 40l chladničky, která se s číselným znakem 381 na dlouhé roky a na velikou spokojenost spotřebitele zařadila k starší 60l chladničce jako průkopnice vyšší vybavenosti domácností. Obě sehrály významnou úlohu na cestě zvyšování životní úrovně v začátcích socialistické výstavby naší společnosti.

            Chladničky představovaly v tomto čase nové vybavení domácností. Rychle se udomácnily a našly si svých odběratelů. Zásluhou n.p. Elektrosvit, který se orientoval na obsahově menší chladničky, staly se tyto výrobky přístupnými  pro relativně nízké ceny v porovnání s cenami průmyslových výrobků spotřebního zboží.

            Prvé dva typy chladniček se značkou Elektrosvit, jako i dřívější výrobky podniku představovaly nejen výrobní a obchodní novinku, ale vyvolávaly velký zájem a spokojenost u spotřebitele. Není divu, že 40l chladnička, vystavená na strojní výstavě v Brně roku 1956 a každá další se očekávala s nevšedním zájmem. Dodávky před vánocemi, nebo uprostřed letní sezóny šly velmi rychle na odbyt.

            Zájem o tyto naše výrobky se odrážel i na práci technických pracovníků a pracovníků výroby. Všude panovalo nadšení a nevšední pracovní úsilí připravovat tyto výrobky čím dál rychleji, vyrábět jich v co největším množství, dodávat co nejvíce a co nejrychleji. Až do současnosti zůstaly tyto chladničky co do funkce a spolehlivosti nepřekonané, převážná většina z nich dobře slouží i po 15 letech v domácnostech spokojených uživatelů.

            Z n.p. Kovotechna v Piešťanech pocházely ještě další dva typy chladniček, a to 60l stolová chladnička typu 387 na elektriku a plyn a 80l chladnička Typu 399 na plyn. Vyráběly se na přelomu padesátých a šedesátých let., ale jejich výroba se nerozrostla do takové série, jako výroba starších 60 a 40l chladniček.

            Vedení podniku vyvinulo od začátku šedesátých let mimořádné úsilí o utvoření široké technické základny, o doplnění řad technicky tvořivých pracovníků, kteří od začátku strojní výroby už získali cenné zkušenosti a znalosti. Desítky osvědčených technických pracovníků doplnili mladí středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikovaní pracovníci. Utvořily se ucelené životaschopné a perspektivní útvary vývoje, konstrukce a technologické přípravy výroby. Technicky tvořivých pracovníků bylo možné specializovat i v oboru chladniček. Po roce 1961 byl n.p. Elektrosvit soběstačný i na úseku technické přípravy chladniček.

            Plodem technické práce pracovníků vědeckovýzkumné základny podniku byly v dalším období tyto typy domácích absorpčních chladniček.

-         100l chladničky typu 398 na plyn,

-         75l chladničky typu 373 na elektriku a plyn,

-         40l chladničky typu 384 na elektriku,

-         75l chladničky typu 303 na elektriku,

-         75l chladničky typu 303.5 na zemní plyn a svítiplyn,

-         40l chladničky typu 302.0 na elektriku,

-         40l chladničky typu 302.61 na propan - butan

-         75l chladničky typu 303.6 na propan – butan

 

Uvedenou sérií typů se završuje období používání polystyrénu jako izolačního materiálu. Výroba posledních typů 40 a 75l chladniček se dokončí posledním roce páté pětiletky.

            Tyto chladničky se vyznačovaly tvarem a linií, zodpovídající požadavkům doby, dobrými funkčními vlastnostmi, provozní spolehlivostí, nenáročností a hospodárností napříč tomu, že jako izolační materiál se ještě používal už mezičasem překonaný polystyren.

            Zdá se, že perspektivu mají nové typy chladniček, které mají polyuretanovou izolační hmotu. Technická příprava prvé takovéto chladničky byla ukončená v roce 1974, a to 65l chladnička typu 309.01 na elektriku. Se sériovou výrobou tohoto typu se začalo v prosinci 1974. Technicky jsou připravené i další chladničky s polyuretanovou izolační hmotou, konkrétně 65l chladnička typu 309.11 na elektrický proud s napětím 120V a typu 309.31 na elektrické napětí 48V, další 100l chladnička typu 306.01 na 220V a typu 306.11 na 120V. Všechny tyto chladničky se dostávají do sériové výroby v průběhu roku 1975.

            Výroba chladniček s polyuretanem představuje novou etapu, se kterou souvisejí změny ve výrobním zařízení a používané technologii. Vyšší technický stupeň vývoje a výroby tohoto druhu chladniček je daný i tím, že 100l chladničky s větším obsahem jsou tzv. dvouteplotní, se dvěma použitelnými prostory: mrazícím a chladícím.

            Vývoj ve výrobě chladniček se v budoucnosti při použití polyuretanu bude orientovat na zvýšení obsahu chladniček až do 140l. Tento objem se považuje za vhodné a únosné maximum v chladničkách absorpčního systému. Tím se v budoucích letech rozšíří sortiment absorpčních chladniček Elektrosvit až na hranici s nejmenším obsahem 40l. Některé typy chladniček přejdou do výrobního programu n.p. Calex ve Zlatých Moravcích.

            Se zvýšením technických a vzhledových vlastností chladniček stoupá výroba i odbyt. Koncem padesátých let překročila výroba chladniček 50 000 kusů, v roce 1960 jsme vyrobili 71 000 kusů, roku 1961 už výše 80 000 kusů, roku 1962 více jako 91 000 kusů, roku 1963 téměř 111 000 kusů, roku 1964 118 500 kusů. Maximální počet chladniček jsme zatím vyrobili roku 1965 – 120 300 kusů. V dalších letech objem výroby kolísal, klesal i stoupal v rozmezí mezi 80 000 – 115 000 kusů. V posledních letech se ustálil v průměru na 100 000 kusech ročně vzhledem na nasycenost trhu, ale v následujících letech se počítá s dalším mírným vzestupem výroby, především v souvislosti s polyuretizací výroby chladniček, která otevírá našim chladničkám cestu do zahraničí ještě ve větší míře než doposud.

 

Text v původním slovenském jazyce přepsán z knihy ,,Elektrosvit Nové Zámky´´ Neografia 1975